ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de consument, voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. De geldigheidsduur is beperkt tot 1 maand na datum van opmaak.

3. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

4. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

5. U verleent The Catsit & DogWalks toegang tot uw eigendom op het adres zoals vermeld in de overeenkomst.

6. The Catsit & DogWalks krijgt de huissleutels van de klant in bewaring, ten einde de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

7. The Catsit & DogWalks zal uw sleutels beheren als een goede huisvader en bewaren in een sleutelkluis maar is niet aansprakelijk in geval van verlies. De sleutels dragen naast de naam van uw huisdier, enkel de contactgegevens van The Catsit & DogWalks.

8. Uw gegevens worden beveiligd bewaard, zijn ten allen tijde strikt vertrouwelijk en worden nooit aan derden verstrekt, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de consument.

9. De overeenkomst is bindend; ook bij vervroegde terugkomst worden de door u gereserveerde verzorgingsdagen in rekening gebracht.

10. Bij annulering tot 3 weken voor de aanvang van de verzorgingsperiode wordt er enkel een administratieve kost van 20€ gerekend. Bij annulering van 3 weken tot 1 week voor de aanvang van de verzorgingsperiode, wordt 30% van het totaal verschuldigde bedrag (te berekenen aan de hand van de overeenkomst) aangerekend alsook de administratieve kost. Bij annulering minder dan 1 week voor de gereserveerde periode, wordt het totaal verschuldigde bedrag aangerekend.

11. Indien een huisdier onverhoopt ziek wordt tijdens uw afwezigheid, machtigt u The Catsit & DogWalks zo te handelen dat de gezondheid van uw huisdier zo goed mogelijk gevrijwaard blijft. Een dierenarts wordt dan zo snel mogelijk geconsulteerd.

12. De rekening van de dierenarts, de kosten van medicijnen of andere benodigdheden worden door The Catsit & DogWalks betaald en achteraf verrekend. U vindt hiervan een overzicht terug op onze factuur.

13. Er wordt met de grootst mogelijke aandacht en liefde gezorgd voor uw poes, uw hond en uw andere kleine huisdieren. The Catsit & DogWalks kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor verwondingen, ziekte, ontsnappen, of in de slechtst mogelijke omstandigheid, het overlijden van uw huisdier.

14. Bij aanvang van de verzorgingsperiode dienen de voorziene kosten zoals berekend in de offerte, te zijn voldaan. Alle onvoorziene bijkomende kosten (dierenarts, voeding, extra verzorgingsdagen, …) worden na de verzorgingsperiode verrekend in onze eindfactuur. Elke factuur van The Catsit & DogWalks dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

15. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

16. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voorvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

https://catsit.be/wp-content/uploads/2021/07/logo_groen.png
Contact informatie
Evergemsesteenweg 189 bus 402 9032 Wondelgem
+32 (0) 473 23 02 86
BTW 0653.881.057